Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD susirinkimas 2018-03-24, Telšiai

Informacija apie įvykusį  Žemaičių bajorų draugijos (asociacijos) visuotinį narių susirinkimą  2018m. kovo  24 d. 13 val. Telšių K. Praniauskaitės bibliotekoje, Respublikos g.18, Telšiai.

 

Susirinkime dalyvavo  44 Žemaičių bajorų draugijos (toliau ŽBD) nariai (nario mokestį moka 84 (sąrašinis skaičius 209 ). Žemaičių bajorų draugijos vadas Stasys Kasparavičius pasveikino susirinkusius bajorus ir apžvelgė praeitos kadencijos už (2014-2018 m.) nuveiktus darbus.

Kanclerė Stasė Jokšienė kalbėjo , kad  mes,  kaip bajorų palikuonys, turime tęsti tradicijas ir aktyviau dalyvauti visuomeniniame bei politiniame Lietuvos gyvenime.    Šie metai ypatingi Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir Lietuvos bajorų draugijos devyniasdešimtmečio metai , visi renginiai skiriami šių datų paminėjimui.

    Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 11 tarybos posėdžių, 3 legitimacijos tarybos posėdžiai ir 2 Seimelio susirinkimai. Taryba dirba pagal patvirtintą  renginių planą.

     Vienbalsiai ŽBD  Vadu  išrinktas Stasys Kasparavičius, Vadas išsirinko pavaduotojus Zigmantą Goštautą ir Saulių Urboną. Kanclere  Stasę Jokšienę.

Kanclerė pasiūlė iždininkės pareigas eiti  Vitaliją Ramanauskienę.

 Vienbalsiai šrinkta ŽBD Taryba. Zigmantas Goštautas, Saulius Urbonas, Jolanta Sutkutė, Stasė Jokšienė, Vitalija Ramanauskienė, Vytautas Jokšas, Kazys Stanevičius, Aldona Vaitkevičiūtė, Regina Chmieliauskienė,  Stasys Kasparavičius

 Į Revizijos komisiją išrinkta Aldona Vaitkevičiūtė , į Legitimacijos komisijąVytautas

Jokšas ir Vigilija Gudauskytė

  Įšrinkti senatoriai Indrė  Makarskienė, Antanas Vaitkevičius ir vietoj senatoriaus Kazio Rimanto Stanevičiaus išrinkta Vanda Žukauskienė , Herbo Lewart bajorė iš Vaitkevičių giminės.

  Į Etikos komisiją išrinkti  Zigmantas Goštautas ir Regina Chmieliauskienė

  Į LBKS Garbės teismo komisiją nuo draugijos išrinktas Artiomas Akatov, herbo Bogorya bajoras iš Staškauskų giminės.

  Teikti 2018-04-07 LBKS Senato posėdžiui patvirtinti  Garbės bajorus Antaną Vaitkevičių ir Kazį  Rimantą Stanevičių.

  Į LBKS Seimą 2018m.04-05 mėn. atstovauti  išrinkti  : Stasys Kasparavičius, Stasė Jokšienė, Vytautas Jokšas, Indrė Makarskienė, Antanas Vaitkevičius, Vanda Žukauskienė, Vigilija Gudauskytė.

Pasveikinti  70 –mečio proga Viktorija Sutkuvienė, Algimantas Čepys. 80-mečio proga pasveikinti Stanislava Vyšniauskienė, Eugenija Šukienė.  90-mečio proga pasveikinti Alfonsas Klaišys ir Teodora Mažrimienė. (deja ne visi jubiliatai dalyvavo susirinkime)

 

Svarstyta dėl  draugijos narių nemokančių nario mokesčio ir nedalyvaujančių draugijos veikloje .

Iždininkė Vitalija Ramanauskienė pateikė bajorų pavardes, kurie nemoka nario mokesčio eilę metų ir skolingi daugiau negu 95 eurai. Nuspręsta , kad bajorai nemokantys nario mokesčio neturi balsavimo teisės kol nepadengs įsiskolinimų ir juos  nelaikyti  tikraisiais nariais.

 Pagal Žemaičių bajorų draugijos  įstatus IV skyriaus ‚ Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka „  15 punktą (asmuo iš Asociacijos narių gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jis nevykdo nario pareigų, pažeidžia Asociacijos įstatus, visuotinio narių susirinkimo sprendimus. Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su Asociacijos veikla, padaro žalos asociacijai).

Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos Vadui. Asociacijos nariui, pareiškusiam norą išstoti iš Asociacijos, stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Kanclerė informavo, kad 2018m. birželio 8-10 dienomis  Telšiuose vyks Telšių miesto šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šios šventės metu, t.y. birželio 8d. vyks konferencija, skirta iškilioms istorinėms asmenybėms, veikusioms, kilusioms bei gyvenusioms Žemaitijoje, savo darbais ir veikla prisidėjusioms prie Lietuvos bei Europos  istorijos kūrimo. Konferencijoje planavo dalyvauti Gerb. Lenkijos prezidentas  Bronislovas Komarovskis ir skaityti pranešimą, pasidalinti savo matymais ir įžvalgomis. Konferencijos metu pranešimus taip pat skaitys istorikai, teisininkai. Bus pristatoma knyga  „Lietuvos bajorai-vasario 16-osios akto signatarai“ Knyga bus galima įsigyti ir gauti jos autorių autografus. Nekomercinė knygos kaina  15 eurų. Prašymas –kiek būtų norinčių knygą įsigyti. 

               Norėčiau pasiūlyti gal yra norinčių bajorų 2018m. balandžio 14d. nuvykti į Renavo dvarą –žibučių žydėjimo šventę.

     Kanclerė Stasė Jokšienė padėkojo aktyviems bajorams be kurių pagalbos būtų sunku dirbti: Elenai Ginterienei, Aldonai Vaitkevičiūtei,  Zigmantui Goštautui,  Sauliui Urbonui , Stasiui Kasparavičiui , Indrei Makarskienei , Reginai  Chmieliauskienei, Vitalijai Ramanauskienei,  Antanui ir Lukrecijai  Vaitkevičiams, Jolantai Sutkutei  už pagalbą , teikiant informaciją savo giminės bajorams. Labai prašo skaityti bajorų tinklalapį, bei elektroninius laiškus, nors trumpa žinute atsakant į juos.

 

 

ŽBD  Vadas  Stasys Kasparavičius