Apie draugiją

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Apie draugiją

Žemaičių bajorų draugijos veiklos apžvalga 

Mintis, kad imtų telktis Žemaitijos bajorai buvo iškelta Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ 1995 m. balandžio 22d. numeryje straipsniu „Atsiliepkite visu ūgiu, Žemaitijos bajorai“, kur Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato narys Algimantas Chmieliauskas papasakojo apie 1994 m. balandžio 22d. įvykusį atkuriamąjį Lietuvos bajorų ainių suvažiavimą, jų veiklą, kvietė žemaičius susirūpinti savo žemės, savo giminės gilesniu pažinimu, siekimu savo dvasios ir mūsų kultūros kėlimo problemomis. Panašių minčių buvo ir žemaičių kultūros draugijos narių tarpe, jų bendravime.
Šioms pusėms susijungus, Žemaitijos bajorų draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 1995m. birželio 11d. Susirinko 31 šiuo klausimu besidomintis asmuo.

LBKS Senato narys Algimantas Chmieliauskas, paprašytas LBKS bajorų vado J.Stankaus, ėmėsi iniciatyvos steigti bajorų sąjungos skyrių Telšiuose. Jis supažindino su Sąjungos atkūrimo tikslais, galimybėmis, kultūros kėlimo siekimu. Susirinkusieji nutarė, kad tokia organizacija reikalinga ir žemaičiams.
Pirmas atsiliepė "Alkos" muziejaus direktorius S. Kasparavičius. Jis pasiūlė bajorams pasinaudoti muziejaus patalpomis. Į steigiamąjį susirinkimą kaip garbės svečiai dalyvavo dar nepriklausomos Lietuvos laikais bajorų draugijai priklausantis J. Kliučinskas, kartu su juo atvažiavo buvusi Kauno muzikinio teatro solistė T. Chmieliauskaitė ir iš Nevarėnų kilęs aviatorius S. Prialgauskas.

Per spaudą buvo kviečiami dalyvauti tiek bajorai, tiek jiems prijaučiantys. Juk tada visi buvo nelegitimuoti. Steigiamojo susirinkimo pradžioje šviesos ir vilties simbolį-žvakę įžiebė jauniausias susirinkimo dalyvis Ignas Goštautas. Karštos diskusijos vyko dėl skyriaus pavadinimo. Daugumą balsų gavo pavadinimas "Žemaičių bajorų draugija", įkurta 1995m. birželio 11d., įregistruota 1996m. rugpjūčio 22d. Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.932. Draugija yra juridinis asmuo. Dabartiniu metu draugijai priklauso daugiau nei 200 tituluotų bajorų.

Draugijos vadu steigiamasis susirinkimas išrinko Algimantą Chmieliauską, pavaduotoju S. Kasparavičių, iždininke I. Ramanauskienę. Vėliau į legitimacijos komisiją buvo išrinkti V. Bartkus, Kasperavičiūtė ir Z. Goštautas. Jiems tekdavo važinėti į Kauną ir Vilnių pateikti ir apginti legitimacijai pristatytus žemaičių bajorų dokumentus. Tai buvo tikri šio darbo entuziastai, kuriems ir šiandien esame dėkingi už atliktą darbą.

„Gulbės“ herbo bajoras Jonas Algimantas Chmieliauskas draugijai vadovavo iki 2000 metų, ilgus metus buvo senatorius, 2004 m.už didelius nuopelnus bajorų draugijai, Žemaitijos kraštui ir žmonėms suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro vardas. Tai buvo niekad nepavargstantis, aktyviai dalyvaujantis kartu su žmona Legitimacijos komisijos pirmininke Regina Chmieliauskiene bei dukra draugijos senatore Indre Chmieliauskaite visuose draugijos, Senato organizuojamuose renginiuose.

2001m. ypač suaktyvėjo Žemaičių bajorų draugijos veikla. Bajorų gretas papildžius herbo Boncza bajorams Elenai ir Vladui Barodicoms, herbo Leliwa bajorams Stasei ir Vytautui Jokšams, Kaziui Rimantui Stanevičiui, Antaninai Juodviršienei, kurie aktyviai įsijungė į draugijos veiklą. Elena Barodicienė perėmė iš Irenos Ramanauskienės ir sutvarkė draugijos 1995-2001 metų veikloje susidariusius dokumentus bei bajorų kilmės asmens bylas pagal raštvedybos reikalavimus. Herbo Leliwa bajorė Stasė Jokšienė perėmė iždininkės pareigas, sutvarkė draugijos apskaitą pagal buhalterinės apskaitos reikalavimus.

2000-2004m. draugijos veiklai vadovavo Stasys Kasparavičius, 2004-2008 m. Vladas Barodica, 2008-2014m. vadovavo Kazys Rimantas Stanevičius, o nuo 2014m. vadovauja  Stasys Kasparavičius.

2009 m. gegužės 30d. Seimelyje, dalyvaujant garbingiems svečiams LBKS vadui Kęstučiui Ignatavičiui, kancleriui Viktorui Oranskiui, LBKS Seimo ir senato maršalkai Egidijui Matulevičiui, Klaipėdos krašto vadui Arūnui Bučiui, Bbajorystės pripažinimo aktai įteikti net 44 bajorams. 
Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktoriui Stasiui Kasparavičiui buvo suteiktas Garbės bajoro vardas. Tai jau antras tituluotas Garbės bajoras.

Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, Žemaičių bajorų draugijos vadas Kazys Rimantas Stanevičius organizavo LBKS ir Lietuvos tūkstantmečio medalio pagaminimą. Apie draugijos veiklą rašome straipsnius rajono laikraščiuose „Kalvotoji Žemaitija“ , „Telšių žinios“, žurnale „Lietuvos bajoras“.

Kanclerė Stasė Jokšienė, h. Leliva (Leliwa)