Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD susirinkimas 2017-04-08, Degaičiai

INFORMACIJA

 

       apie 2017m. balandžio mėn. 08d. , įvykusį  Žemaičių bajorų draugijos visuotinį narių susirinkimą,  Degaičių  kultūros centre  (Anulėnų  g.1, Degaičiai )

       Išklausėme  vado S. Kasparavičiaus  informaciją apie 2016m. draugijos veiklą, o nuveikta nemažai. Tai tradicinis renginys „Palydėkim senuosius“, dalyvavome  vasario 16d. , Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimuose.

      Vienuolika Žemaičių bajorų draugijos delegatų vykome į LBKS Seimą. Dalyvavome Durbės mūšio paminklo atidengimo ceremonijoje Telšių m. Gražiai paminėjome giminių vėliavų šventę, kurios metu buvo priimti naujai legitimuoti  8 bajorai :  4 bajorai iš Rimgailų giminės , turintys herbą Herburt -  Rita Skieruvienė, Petras Daržinskas, Virginija Kazakauskienė, Gediminas Grinevičius , 2 bajorai iš Jankauskų giminės , turintys herbą Rožė (Poraj) -  Mindaugas ir Tomas Martinaičiai bei 2 Vaitkevičių giminės, turintys  herbą Lewart bajorai  Albertas  ir Vilius Vaitiekūnai.

     Žemaičių bajorų draugijos buveinė buvo  įregistruota Muziejaus g. 31, Telšiai, Alkos muziejaus patalpose,  iš tų patalpų privalėjome išsiregistruoti   ir  bajoras  Zigmantas Goštautas  sutiko , kad  jo valdose  t.y. miesto centre Iždinės g. 3, Telšiai, būtų įregistruota Žemaičių bajorų draugija. Keičiant buveinės įregistravimo vietą, privalėjome pakeisti naujai pagal asociacijos įstatymą draugijos įstatus.

    Kanclerė Stasė Jokšienė pažymėjo , kad 2016m. pabaigoje  draugijoje yra 86 bajorai , mokantys nario mokestį ir aktyviai dalyvaujantys draugijos veikloje (sąrašinis skaičius 208), tačiau yra tokių bajorų, kurie nemoka nario mokesčio ir nedalyvauja veikloje nuo pat įstojimo, tai: Aloyzas ir Liudas Citavičiai,  Elena Citavičienė,  Šimkevičių giminės, herbas Kapas - 7 Norvilų  bajorai , Aleksandra Gelumbauskienė, Rasa Žymantienė,  Faustas Meiženis, Elena ir Vaclovas Šimkevičiai, Inga Kreišmontaitė, nuspręsta palaukti, gal susimokės, o priešingu atveju pagal įstatus bus pašalinti iš draugijos narių.

    Susirinkimo metu vienbalsiai pritarta : nario mokestis dirbantiems-15 eurų, studentams ir pensininkams-10 eurų.

Naujai legitimuotiems nariams (įeina stojamasis, legitimacijos, BPA pagaminimo ir einamųjų metų nario mokestis) dirbantiems 145 eurai, pensininkams, studentams ir moksleiviams -90 eurų.

Mokesčius  turėtumėte pervesti į Žemaičių bajorų draugijos sąskaitą:

Įmonės kodas 193179274

AB Šiaulių bankas

Sąskaitos Nr.LT927181700000606152

Arba  sumokėti grynais į draugijos kasą  iždininkei Vitalijai Ramanauskienei, tel.: 8-655-39262.

Vienbalsiai patvirtinta 2016m. finansinė ataskaita. (Pranešėja  iždininkė Vitalija Ramanauskienė).

          Vienbalsiai išrinkti į LBKS neeilinį Seimą 2017m. gegužės 20d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje sekantys 7  bajorai: Stasys Kasparavičius, Antanas Vaitkevičius, Indrė Makarskienė,  Kazys Strazdauskas, Vigilija Gudauskytė , Saulius Urbonas, Kazys Stanevičius.

          Vienbalsiai pritarta Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės , bajorės Jolantos Juozapavičienės pasiūlymui  suorganizuoti bajorų vėliavų ir herbų parodą bibliotekos patalpose  ir rinktis į draugijos visuotinius narių  susirinkimus, Respublikos g. 18, Telšiai.